MISSION STATEMENT 2016

Wij geloven in de kracht van ruimtelijke kwaliteit – ruimtelijke kwaliteit als motor voor de transitie van steden, dorpen en landschap en als essentiële factor voor de leefbaarheid. Samen met burgers, culturele partners, scholen en het bedrijfsleven werkt het Rondeel aan lokale initiatieven. Wij zijn mede-aanjager voor de toekomst van Deventer.

 

 
 
 

Mission Statement Architectuurcentrum Rondeel

 

Architectuurcentrum Rondeel is een onafhankelijke stichting, ruim 20 jaar geleden opgericht. Het Rondeel ontplooit zelf initiatieven en agendeert actuele opgaven om de ruimtelijke kwaliteit in de gemeente Deventer effectief en blijvend te verbeteren. Daarmee wordt draagvlak en committent gecreëerd en raken burgers overtuigd van de waarde van ruimtelijke kwaliteit. Medestanders worden geactiveerd om mee te doen met het Rondeel en in samenwerkingsverbanden met andere culturele organisaties, bedrijfsleven, gemeente en provincie. In dit visiedocument gaan wij in op wat wij nastreven, hoe wij de ruimtelijke kwaliteit van Deventer voor ons zien en vanuit welke ambities wij werken.

 

Doel

Het Rondeel staat voor verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de meest brede zin: architectuur, stedenbouw en landschap. Wij geloven dat architectuur en ontwerp van de stedelijke omgeving en het landschap een wezenlijke bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen.

 

Toekomstbeeld

Burgers in alle lagen van de bevolking, (culturele) instellingen, scholen, de lokale en provinciale overheid actief om de leefomgeving te verbeteren, geïnspireerd door het enthousiasme dat wij uitdragen. Wij inspireren, stimuleren en ondersteunen, bieden een podium. Door concrete projecten op te pakken die ertoe doen hebben onze activiteiten een blijvende impact. Wij zien een toekomst met betrokken burgers voor ons, die samen met hun buren ruimtelijke kwaliteit zien, er aan meewerken en trots zijn op de resultaten.  

 

Waarden

Onze waarden zijn: relevant, samen, proactief, uitdagend. Aan het geschetste toekomstbeeld werken wij door relevante onderwerpen te agenderen. We pakken thema’s op die de mensen aangaan, die zij zelf aandragen of die wij vanuit onze professionele achtergrond in de stad identificeren.

Architectuurcentrum Rondeel biedt een platform waarop verschillende, en soms sterk uiteenlopende opvattingen over architectuur, landschap en stedelijk gebied geventileerd, besproken en bekritiseerd worden, al of niet met daarop afgestemde formats als middel om de te agenderen thematiek te verduidelijken.

In die traditie is het Rondeel de verbinder van belang tussen maatschappij, bedrijfsleven, cultuur en bestuur, met name als het gaat over de architectuur en – breder geformuleerd – ruimtelijke kwaliteit. Wij werken vanuit een proactieve en op samenwerking gerichte houding om projecten en mensen met verschillende achtergronden te verbinden en verder te brengen.

Maar het Rondeel is ook toe aan een meer initiërende en stimulerende rol. Wij ondersteunen burgers en partijen waarmee wij samenwerken, wij ondersteunen stadsmakers en initiatiefnemers, wij inspireren, wij dagen uit. En daarmee een drukken wij eenstempel, herkenbaar, hoorbaar en met blijvend effect! Onze activiteiten zullen verrassen en er toe doen!

 

Het mission statement wordt onderschreven door: bestuur, programmaraad, medewerkers en vrijwilligers van Architectuurcentrum Rondeel

 

Publiciteit is welkom! Deel dit via: