Nieuws

Architectuurcentrum Rondeel zoekt twee nieuwe bestuursleden

 

Wegens het aflopen van de zittingstermijn van onze huidige secretaris en waarnemend penningmeester zijn er bij Architectuurcentrum Rondeel vacatures voor een secretaris en een penningmeester.

 

Architectuurcentrum Rondeel

Het Rondeel is een lokaal en regionaal werkende non-profit organisatie op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, architectuur, stedenbouw en landschap. Door een breed programma aan activiteiten – lezingen, ontwerpateliers, debatavonden, interventies, prijsvragen, film e.d. – informeert en inspireert Architectuurcentrum Rondeel zowel professionals uit de bouwbranche als een breed publiek. De programmaraad is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van deze activiteiten. Hij bestaat uit ca. 20 vrijwilligers, allemaal professionals op het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. De programmaraad wordt ondersteund door vrijwilligers (ongeveer 10), die helpen bij het maken van exposities en bij het suppoosten. Het architectuurcentrum heeft twee personeelsleden: een directeur met een betrekkingsomvang van 60% en een ondersteunend medewerker met een betrekkingsomvang van 40%. Meer informatie over Rondeel vind je op onze website.

 

Het bestuur

Om de positie van Architectuurcentrum Rondeel als platform voor ruimtelijke kwaliteit te manifesteren heeft het Bestuur ‘De Nieuwe Koers’ geformuleerd, een beleidsdocument om richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling van het Rondeel als organisatie. Het bestuur draagt de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en heeft de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de directeur.

Het bestuur bestaat uit vijf leden (onbezoldigd), functioneert op afstand en vergadert viermaal per jaar. De bestuurlijke cyclus is vastgelegd in het directiestatuut, waarin ook de taken en bevoegdheden van de directeur zijn opgenomen. Het bestuur heeft vooral een toezichthoudende taak, maar wil uitdrukkelijk ook een stimulerende rol spelen. Het bestuur onderschrijft de Governance Code Cultuur.

Bestuursleden worden benoemd voor een zittingstermijn van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging om telkens vier jaar. 

Een bestuurslid van Architectuurcentrum Rondeel:

 • is met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het bestuur van de stichting en het beleid van de organisatie;
 • is een kritisch klankbord voor de directie;
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies;
 • is woonachtig in Deventer of directe omgeving en heeft er een relevant netwerk;
 • en heeft affiniteit met architectuur en/of stedenbouw.

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn er vacatures voor: een secretaris en een penningmeester.

 

Secretaris

Naast de genoemde bestuurstaken gelden voor de secretaris de volgende aanvullende eisen:

 • bereidt de bestuursvergaderingen voor in overleg met de voorzitter;
 • draagt zorg voor de uitnodigingen voor de vergaderingen;
 • maakt de verslagen van de bestuursvergaderingen;
 • is verantwoordelijk voor het hanteren van de richtlijnen van de Governance Code Cultuur;
 • is verantwoordelijk voor personele zaken, waar nodig in samenwerking met de penningmeester;
 • is sparring partner voor de directeur.

Tijdsbeslag

Vergaderingen: 4 x 5 = 20 uur

Sparring en ‘goed bestuur’: 10 x 2 = 20 uur

Deelname aan activiteiten Rondeel: 20 uur (inclusief excursie en diner met vrijwilligers)

 

Penningmeester

Naast de genoemde bestuurstaken gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende eisen:

 • voert het financiële beheer;
 • houdt toezicht op de inkomsten en de uitgaven (keurt betalingen goed);
 • draagt zorg voor betaling van salarissen, belastingen en pensioenpremies;
 • houdt toezicht op fiscale en juridische zaken en verzekeringen;
 • is bekend met subsidieverwerving, fondsenwerving;
 • coördineert de sponsorwerving;

De boekhouding wordt verzorgd via een online pakket en behoort tot de taak van de directeur. Voor het opstellen van de jaarrekening is een externe boekhouder verantwoordelijk.

Tijdsbeslag

Vergaderingen: 4 x 4 = 16 uur

Financiële toezicht/sponsoring: 10 x 2 = 20 uur

Deelname aan activiteiten Rondeel: 20 uur (inclusief excursie en diner met vrijwilligers) 

 

Belangstelling?

Geïnteresseerden worden uitgenodigd te reageren. Uw motivatie en CV kunt u richten aan de voorzitter van het bestuur, Daan Joseé via info@rondeeldeventer.nl onder vermelding van ‘penningmeester’ of ‘secretaris’. Schriftelijke sollicitaties ontvangen wij graag uiterlijk 30 november 2018.

Nadere informatie over de functies zijn te verkrijgen bij de directeur, Ulrike Weis ten Elsen, telefoon 06-43225500 of Henk Vos, secretaris en waarnemend penningmeester, 0571-275082.

Publiciteit is welkom! Deel dit via:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *